Incoterms co to oznacza?

container trucks on cross-sea bridge

Rozwój światowej gospodarki jest w XXI faktem niezaprzeczalnym. Stopniowo zacierają się różnice gospodarcze w różnych rejonach świata. Rozwój ponadnarodowych przedsiębiorstw wymusza regulacje. Regulacje te dotyczą różnych działów gospodarki. Jednym z najszybciej rozwijającym się działem gospodarki światowej jest transport i wszystko co z nim związane.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu w regulacjach dotyczących sprzedaży i transportu, stworzono międzynarodowe reguły dotyczące tej dziedziny. Reguły te określa Incoterms.

Co to jest Incoterms?

International Commercial Terms – Międzynarodowe Reguły Handlu – jest to zbiór międzynarodowych reguł określających warunki sprzedaży. Zbiór tych reguł jest powszechnie uznawany i stosowany na świecie. Podstawę tego aktu stanowi Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Reguła została opracowane w 1936 roku i z modyfikacjami uznawana i stosowana jest do dziś. Aktualnie obowiązują wersją jest Incoterms 2020.

Zakres stosowania w gospodarce.

Głównym zadaniem reguł zawartych w Incoterms jest podział kosztów i odpowiedzialności występujących pomiędzy dwoma podmiotami. Jednym z podmiotów jest sprzedający, a drugim nabywający dobra. Pomiędzy tymi podmiotami występuje transport i wszystko co jest niezbędne aby wytworzone dobro dotarło z jednego punktu do drugiego.

Reguły Incoterms są wygodną formą regulacji obowiązków i odpowiedzialności dotyczących sprzedającego i nabywającego dobra. Dokument określający te zasady został sporządzony w języku angielskim. Dla większej dostępności jego autoryzowane tłumaczenie obejmuje 31 języków.

Reguły zawarte w Incoterms zaaprobowane zostały przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego. Zalecenia publikowane są przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Incoterms i jego reguły nie mają zastosowania do osób trzecich biorących udział w dostawie dóbr takich jak spedytor, przewoźnik ubezpieczyciel.

Podstawowe zasady Incoterms

  • Język angielski jest oficjalną wersją językową.
  • Incoterms odnosi się jedynie do sprzedającego i nabywającego.
  • Każda ze stron może wprowadzić zmiany do przyjętych reguł.
  • Zmiany zastosowane przez strony mają pierwszeństwo przed regułami.
  • Strony mogą wprowadzać zmiany i uzupełnienia do reguł.
  • Towar podstawiony kupującemu musi być wyraźnie określony.
  • Stosowanie reguł jest wyrazem woli obu stron i w razie jego stosowania powinno to być zaznaczone w kontrakcie.
  • Reguły Incoterms mają zastosowanie na zasadach pewnego poziomu ogólności.