Kto zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy?

Meeting of businessmen

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek akcyjnych zwołuje się w kilku przypadkach. Są one określone w kodeksie spółek handlowych, albo wynikają ze statutu samej spółki. Dochodzi do niego również w przypadkach, kiedy organy uprawnione do zwoływania takich zgromadzeń uznają to za potrzebne i stosowne.

Czytaj dalej i sprawdź, jakie mogą to być przypadki, co dzieje się podczas walnych zgromadzeń i przede wszystkim – kto może zadecydować o zwołaniu zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Przedmioty obrad na walnych zgromadzeniach

Na obradach walnego zgromadzenia zazwyczaj podejmuje się takie tematy, jak rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego. Podejmuje się tam uchwały o pokrywaniu strat lub dzieleniu zysków. Podczas zgromadzenia można także udzielić członkom spółki zwolnienia z wykonywania ich obowiązków.

Zgromadzenia zwoływane są również kiedy dochodzi do zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, albo gdy nabywana lub sprzedawana jest nieruchomość. Pozostałe przypadki wykazane są w statucie spółki.

Powiadomienie o zwołaniu zgromadzenia

Żaby doszło do walnego zgromadzenia, trzeba wydać ogłoszenie przynajmniej na trzy tygodnie przed jego terminem. Należy podać w nim miejsce, datę i godzinę zgromadzenia oraz planowany porządek obrad.

Kto ma możliwość zwołania walnego zgromadzenia?

Walne zgromadzenie zwołuje przede wszystkim zarząd spółki. I tak dzieje się w większości przypadków, jednak taką możliwość ma również Rada Nadzorcza, o ile zarząd nie zwoła go we właściwym terminie (określonym w statucie lub prawie).

Rada Nadzorcza może zwołać również zgromadzenie nadzwyczajne, jeśli stwierdzi, że występują ku temu przesłanki. Podobną możliwość mają akcjonariusze, o ile reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w spółce. Wtedy też to akcjonariusze wyznaczają, kto będzie przewodniczącym zgromadzenia.

Inne osoby mogą zwołać zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne, jeśli wspomina o tym statut spółki.

Dodaj komentarz