Jakie firmy muszą się rejestrować w KRS?

Young woman with documents working on laptop

Każdy kto decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi podjąć decyzję jaka formę ma przyjąć przyszłe przedsięwzięcie. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do wyboru jest kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich jest spółka posiadająca osobowość prawną.

Co to jest osobowość prawna?

Jest to forma organizacyjna określająca zdolność osób prawnych do dokonywania czynności prawnych we własnym imieniu w ramach pozostawania podmiotem prawnym. Ten rodzaj podmiotu podlega przepisom prawa cywilnego. Osobowość prawną uzyskuje się w momencie wpisania osoby prawnej do właściwego rejestru. Przepisy te reguluje art. 37 Kodeksu cywilnego. Za osobę prawną uznaje się jeden z podmiotów prawa cywilnego.

W działalności gospodarczej za podmioty posiadające takie uprawnienia uznaje się spółki i innego rodzaju podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS.

KRS – co to jest?

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS , jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa na mocy ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i zaczął swoje działanie z dniem 1 stycznia 2002 roku. Jego poprzednikiem był rejestr handlowy. Dostęp do treści zawartych w rejestrze jest jawne i każdy ma do niego swobodny dostęp. Pozyskiwanie informacji możliwe jest w formie odpisu, wyciągu lub innego rodzaju informacji. Poczynając od czerwca 2012 roku możliwe jest bezpłatny dostęp do podstawowych informacji zawartych w KRS za pomocą drogi elektronicznej.

Co wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego?

Struktura KRS podzielona jest na 3 rejestry

  1. Rejestr przedsiębiorców
  2. Rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  3. Rejestr dłużników niewypłacalnych

Każdy z wymienionych rejestrów składających się na KRS posiada właściwe dla siebie formy organizacyjne oraz sposoby wpisywania danych i ich pobierania.

Kto podlega wpisowi do KRS?

Wpis do rejestru nie jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi określa art. 36 ustawy o KRS. Podmioty podlegające wpisowi można podzielić na kilka grup. Najpopularniejsze i najbardziej znane są wpisy dotyczą podstawowych form jakimi są spółki np.:

  • spółki jawne
  • spółki partnerskie
  • spółki komandytowe
  • spółki komandytowo-akcyjne
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjne

Innymi mniej rozpoznawalnymi działalnościami podlegającymi obowiązkowemu wpisowi są np.: spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa zagraniczne i ich oddziały w Polsce, instytucje budżetowe itp. zobligowane przepisami.

Wpisy do rejestru odbywają się zazwyczaj na wniosek podmiotu, chyba że przepisy stanowią inaczej i wpis następuje z urzędu.

Konsekwencje niedokonania wpisu do rejestru.

Każdy podmiot podlegający obowiązkowemu wpisowi rejestrowemu, który w terminie 7 dni nie dokona odpowiedniego wpisu, podlega karze. Kary wymierzane są w postaci grzywien. Podmiot ociągający się z dokonaniem wpisu powinien liczyć się z konsekwencjami swojego postępowania. Najbardziej oporne podmioty niedopełniające swoich obowiązków mogą zostać poddane rozwiązaniu z powołaniem likwidatora.