BHP w firmie

Safety hard hats stack on grey background, copy space. 3d illustration

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do posiadania dokumentacji BHP. Poszczególne elementy dokumentacji możemy podzielić na 5 podstawowych części, które obowiązkowo należy tam umieścić.

Najważniejszy element, czyli dokumentacja wypadkowa

W tej części dokumentacji BHP powinny znaleźć się takie dokumenty jak akta wypadków mających miejsce w drodze do pracy oraz drodze powrotnej, a także dokumentacja wypadków, które zdarzyły się w czasie pracy. Każde tego typu zdarzenie powinno być odpowiednio opisane oraz zawierać wyjaśnienia osoby poszkodowanej, relacje bezpośrednich świadków oraz dokumentację medyczną potwierdzającą urazy, protokół powypadkowy oraz rejestr wszystkich wypadków i inne dokumenty medyczne.

Odpowiednie wykazy związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy

Obowiązkowe prowadzenie wykazów jest potrzebne, aby określić jakie prace zabrania się wykonywać kobietom i młodocianym, określa listę pracowników wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przy gaszeniu pożarów i ewakuacji, listę czynności, których wykonanie wymaga co najmniej dwóch osób oraz listę prac szczególnie niebezpiecznych, przy których należy zachować szczególną uwagę.

Rejestry, w których znajdują się informacje o wypadkach

Rejestry prowadzone przez pracodawcę powinny zawierać przede wszystkim takie informacje jak wypadki przy pracy, choroby zawodowe, czyli takie, na które narażeni są pracownicy podczas wykonywania pracy, wyniki badań zdrowia, listę pracowników posiadających kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami, kontrole maszyn, wyniki badań lekarskich zezwalających do wykonywania określonej pracy oraz wiele innych ważnych list i potwierdzeń.

Terminy oraz szkolenia związane z BHP

Jednym z wartościowych punktów jest właśnie ten punkt, w którym pracodawca zachowuje informacje o terminach szkoleń i kursów związanych z BHP. Pracodawca w tym punkcie dotrzymuje swoich obowiązków takich jak terminy szkoleń, dostarczenie odpowiedniego ubioru i obuwia pracownikom.

Archiwum pomiarów i przeglądów

Ostatni, ale także bardzo ważny punkt powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące tego, kiedy i z jakim skutkiem przeprowadzony został ostatni przegląd urządzeń, a także poprzednie. Dodatkowo w tym miejscu warto posiadać wyniki pomiarów zużycia maszyn lub ich cyklicznej kontroli.

Podsumowanie

Jak widać bezpieczeństwo i higiena pracy wiąże się z wieloma obowiązkami, jednakże są one konieczne, aby praca w zakładzie była bezpieczna dla pracowników oraz dla przedsiębiorców.